เสียงคนงาน
ภาษาอังกฤษ > ภาษาไทย > เสียงคนงาน  
ขนาด: 
สมาชิกไทยร่วมมือกับองค์กรเพื่อความยุติธรรมของเกษตรกร
คุณ ล้วน กองแสนและ บรรพต บุญตา
faces of UFW Members
ผมดีใจที่ใด้สหภาพแรงงานเข้ามาช่วยผม ในขณะที่ผมเป็นคนไทยคนหนึ่งผมขอขอบคุณ - C.T.