สัญญา
ภาษาอังกฤษ > ภาษาไทย > สัญญา  
ขนาด: 
ข้อสรุปข้อตกลงเรื่องแรงงานและความร่วมมือโดยและระหว่าง GLS UFW
สัญญา Global Horizon